<   اساتید گروه آموزشی

اساتید گروه آموزشی

اساتید گروه آموزشی
نام و نام خانوادگی تصویر سمت مشاهده پروفایل
علی اصغر احمدی علی اصغر احمدی مدیر گروه صنایع، مکانیک مشاهده پروفایل
مشاهده 1 تا 0 از 1 رکورد