موسسه ی آموزش عالی پردیسان

سه شنبه 2 بهمن 1397  04:34


 

فرم شماره 1 تسویه حساب دانش آموختگان ارشد

فرم شماره 1 تسویه حساب دانش آموختگان عمران و معماری

فرم شماره 2 تسویه حساب دانشجویان انصرافی-انتقالی-جابجایی-اخراجی -ارشد

فرم شماره 2 تسویه حساب دانشجویان انصرافی-انتقالی-جابجایی-اخراجی -عمران

فرم شماره 3 تقاضای مرخصی تحصیلی

فرم شماره 4 تقاضای حذف ترم

فرم شماره 6 فرم درخواست درس بصورت معرفی به استاد

فرم شماره 7 تقاضای حذف تکدرس- حذف اضطراری

فرم شماره 8 تقاضای حذف پزشکی

فرم شماره 9 تقاضای انتقال موقت ویژه میهمان به

فرم شماره 10 انتخاب واحد دانشجویان مخصوص میهمان به

فرم شماره 11 انتخاب واحد دانشجویان مخصوص میهمان از سایر دانشگاه ها

فرم شماره 12 تعهد اخذ انتخاب واحد بعد از موعد مقرر

فرم شماره 13 درخواست آموزشی

فرم شماره 14 تطبیق واحد - معادل سازی

فرم شماره 14 تطبیق واحد - معادل سازی ارشد

فرم شماره 15 درخواست کارآموزی

فرم تقاضای تغییر رشته

فرم شماره 16درخواست تمدید پروژه وکارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010-2013 Pardisan University All rights reserved.
Powered by NeginEbtekar Co.
نسخه آزمایشی